ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

Information and Computer Technology Center of Phramongkutklao College of Medicine

วิสัยทัศน์  : ศูนย์สารสนเทศทางการแพทย์ที่ทันสมัยในกองทัพบก

ประวัติความเป็นมา 

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  (ศสท.วพม.)

ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) Information and Computer Technology Center of  Phramongkutkulao College of Medicine (ICTC PCM) 

e-mail : webmaster@pcm.ac.th

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (วพม.) นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานประมวลผลการศึกษาของนักเรียนแพทย์ทหารในปี พ.ศ. 2531  ต่อมา นขต.วพม. ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านธุรการเพิ่มขึ้น โดยมิได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการทำให้กำลังพลมีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์มากขี้น

ปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกิจการภายนอก วพม. โดย พันเอก สุปรีชา โมกคะเวช รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร (กพส.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดหาแนวทางการจัดตั้งหน่วยสารสนเทศ วพม. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วย

วันที่ 10 มกราคม 2539  ผอ.วพม. อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนอกอัตตราการจัดของทบ. โดยให้ใช้ชื่อว่า "ศูนย์สารสนเทศ วพม." ณ ชั้น 5 อาคารพระมงกุฏเกล้าเวชวิทยา และได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร ข้าราชการ วพม. และนขต.วพม. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2541 จัดทำเครือข่ายระบบ LAN เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงระหว่าง นขต.วพม. (เว้นภาควิชาคลินิก และห้องสมุดกับเปิดให้ใช้  internet ผ่านบริษัทเอชนเฉพาะเวลาราชการ)

ปี พ.ศ. 2544 ศสท.วพม. ได้ปรับปรุง Website ของ วพม. ใหม่เป็น www.pcm.ac.th และจัดทำระบบ Internet ของ วพม. ประมาณปลายปีได้ย้ายที่ทำการ ศสท.วพม. มาที่ชั้น 3 อาคารศูนย์ประวัติและนิทรรศ พร้อมกับสร้างห้องฝึกอบรมที่ทันสมัยจำนวน 4 ห้อง จัดทำสำนักงาน  และส่วนสนับสนุนการฝึกอบรม โดยใช้งบผลิตแพทย์เพิ่มทบวงมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2553 ศสท.วพม. ได้ย้ายที่ทำการ มาที่ ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ (อาคารเรียน) จนถึงปัจจุบัน


ภารกิจของหน่วย

ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มี ภารกิจ สนับสนุนพันธกิจของ วพม. ในทุกด้าน เสริมสร้างความรู้ให้บัณฑิตแพทย์และบุคลากรในสถาบันสามารถนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับวิทยาการทางการแพทย์สาขาต่างๆ ใฝ่ศึกษาและค้นคว้าความรู้ ความก้าวหน้าวิทยาการทันโลก ในการพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานเพื่อสถาบัน กองทัพ สังคม และประเทศชาติต่อไป


วัตถุประสงค์ของศูนย์สารสนเทศ


ศสท.วพม. ให้บริการ


NongMuk Chatbot