ลงทะเบียน PCM-WiFi

*** เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น ***

**หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ศสท.วพม. โทร.93599